imageimageimageimageimage

Oni tu byli, Oni tu są… - Zaduszki Literackie w Kamionce

Pod takim tytułem 16 listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie, z/s w Kamionce odbyły się „Zaduszki Literackie”, poświęcone pamięci zmarłych twórców literatury oraz kultury, związanych z tą gminą. Licznie przybyłych mieszkańców, rodziny twórców, którzy odeszli, z-cę wójta Gminy Ostrów, Jacka Roga oraz zaproszonych przedstawicieli Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, Mieczysława A. Łypa i Adama Decowskiego serdecznie przywitała dyrektor GCKiS, Jadwiga Łomnicka, po czym przedstawiła biogramy zmarłych twórców ludowych: Mariana Bila oraz Władysława Klaczy.

Marian Bil urodził się w 1939 r. w Ostrowie. Był działaczem społecznym. Interesował się ludowymi zwyczajami, szył stroje, pisał wiersze oraz teksty piosenek na dożynki. Był założycielem zespołu obrzędowego „Ostrowianie”. Napisał także scenariusz widowiska „Skubanie pierza”. Wyszukiwał stare, ludowe piosenki, by je później wykorzystywać w swoich widowiskach. Zmarł w 2018 r. Sylwetkę Mariana Bila przybliżyła też jego żona, Teresa Bil i przeczytała trzy wiersze jego autorstwa.

Władysław Klacza urodził się w 1939 r. w Łonie k. Przecławia. Zmarł w 2017 r. Dał się poznać jako działacz młodzieżowy, organizując zebrania dotyczące rolnictwa i sadownictwa. Od najmłodszych lat pisał wiersze, które często powstawały bardzo spontanicznie. O życiu Władysława Klacza opowiedziała jego córka, Maria Molek, prezentując też jego wiersze.
O innych ludziach pióra, związanych z tą gminą, jak: Leokadia Wolak, Marek Wiktor, Halina Dunaj, czy znakomity prozaik Wilhelm Mach mówiła Aleksandra Bal. W swoim wystąpieniu podkreśliła ich znaczenie dla życia kulturalnego gminy.

Jednak szczególną pamięcią darzony jest tu Edward Zolowski – poeta, działacz kulturalny i społeczny, który zginął tragicznie wskutek wypadku drogowego w 1994 r. Urodził się w Skrzyszowie w 1934 r. Po maturze został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, jednak ze względu na trudności finansowe ze studiów musiał zrezygnować. Debiutował w 1957 r. Życie i twórczość poety szeroko omówił Mieczysław A. Łyp, zaznaczając jego wielkie zasługi dla tworzącego się środowiska literackiego na Podkarpaciu. Jego wiersze ukazywały się drukiem w takich czasopismach, jak: „Zarzewie”, „Nowa wieś”, „Kamena”, „Nowiny Rzeszowskie”, „Głos Młodzieży Wiejskiej”, „Zielony Sztandar”, „Żołnierz Polski” i „Teatr”. Był członkiem założycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie. Kilka jego utworów zebrani mogli usłyszeć w interpretacji Marceliny Dłużeń, a także dzięki Andrzejowi Budzikowi, sołtysowi Skrzyszowa obejrzeć krótki film zrealizowany w 10. rocznicę śmierci poety. Edwarda Zolowskiego wspominali członkowie rodziny: Krystyna i Jerzy Ziębowie, Jacek Kotowski, a także Adam Decowski, który miał okazję osobiście poznać tego twórcę.

W części artystycznej kilka piosenek z towarzyszeniem gitary wykonał Marek Muszyński. Na zakończenie głos zabrał Jacek Róg, zastępca wójta Gminy Ostrów. Złożył organizatorom wieczoru podziękowania za bogaty program spotkania. Zapewnił też, że pamięć o zmarłych twórcach będzie podtrzymywana, a Gmina dołoży wszelkich starań, aby ich dorobek ocalić od zapomnienia.

(adec)

Zobacz zdjęcia: 

ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s

w Kamionce zaprasza do udziału w zajęciach.

 W nowym roku szkolnym zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych przez GCKiS

w Ostrowie z/s w Kamionce.

Na chętnych czekają m.in.

ZAJECIA TANECZNE - prowadzi Jadwiga Łomnicka

ZAJĘCIA PLASTYCZANE w GCKiS w Kamionce - prowadzi Renata Dłużeń

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE w Domu Ludowy w Borku Małym - prowadzi Anna Wiktor

Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktorów lub tel. 17 2233134.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Piękno Gminy Ostrów w obiektywie”

Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Ostrów.

2. Zdjęcia powinny mieć jednoznaczny związek z Gminą: przedstawiać krajobrazy, pomniki przyrody, zabytki, obiekty zlokalizowane na terenie Gminy, lokalną kulturę/folklor oraz „życie codzienne” z życia Gminy Ostrów.

3. Prace przedstawiające elementy flory i fauny powinny mieć bezpośredni związek z pejzażem Gminy.

Uczestnicy konkursu

1. W konkursie może brać udział każda osoba zameldowana na terenie Gminy Ostrów.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie były wcześniej publikowane.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a). Dostarczenie zdjęć konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie konkursu;

b). Dostarczenie, wraz ze zdjęciami, wypełnionej karty zgłoszenia prac na konkurs, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu;

2. Poprzez zgłoszenie zdjęć i przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a). Zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Gminy Ostrów w obiektywie” i wyraża zgodę na warunki
w nim zawarte;

b). Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego do celów związanych z przeprowadzeniem tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami);

c). Jest autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych prac konkursowych oraz że prace te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

d). Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac konkursowych na: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjnopromocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce 30-122 Kamionka 69 tel. 172233134 do 29.10.2018r.

 

Ocena prac konkursowych

1. W celu oceny prac konkursowych Organizator konkursu powołuje jury konkursowe.

2. W skład jury konkursowego wejdzie profesjonalny fotograf.

3. Decyzje Jury konkursowego są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 12.11.2018 roku na stronie internetowej Organizatora www.gckis.gminaostrow.eu i facebooku

2. Wyniki konkursu i nadesłane zdjęcia zostaną przedstawione na wystawie. Autorzy zwycięskich zdjęć zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

Wymagania, jakim powinny odpowiadać zgłoszone do konkursu zdjęcia

  1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 zdjęć w formacie 13´18. Dopuszczane się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne.

Technika zdjęć dowolna.

3. Każde zgłoszone zdjęcie musi być wykonane na terenie Gminy Ostrów i musi mieć jednoznaczny z nią związek.

4. Każde zdjęcie musi mieć swój unikalny tytuł, który znajdzie się zarówno w opisie oraz na karcie informacyjnej.

* Jeżeli na fotografii będzie wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię powinien dołączyć pisemne oświadczenie tej osoby, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku.

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie
z/s w Kamionce, Kamionka 69, 39-122 Kamionka.

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,
Kamionka 69, 39-122 Kamionka jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi .
W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody lub w celu wykonania wcześniej zawartej umowy, a także
w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy .

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia danych.

6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do dostępu do swoich danych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych może wynikać z przepisu prawa, ale podstawą do przetwarzania danych osobowych może być także wyrażona przez Panią/Pana zgoda w postaci oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację określonego celu przetwarzania.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jadwiga Łomnicka
………..………………………………………….
(administrator danych osobowych)

[1] art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

realizacja: StudioPixel.eu