imageimageimageimageimage

ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s

w Kamionce zaprasza do udziału w zajęciach.

 W nowym roku szkolnym zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych przez GCKiS

w Ostrowie z/s w Kamionce.

Na chętnych czekają m.in.

ZAJECIA TANECZNE - prowadzi Jadwiga Łomnicka

ZAJĘCIA PLASTYCZANE w GCKiS w Kamionce - prowadzi Renata Dłużeń

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE w Domu Ludowy w Borku Małym - prowadzi Anna Wiktor

Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktorów lub tel. 17 2233134.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Piękno Gminy Ostrów w obiektywie”

Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Ostrów.

2. Zdjęcia powinny mieć jednoznaczny związek z Gminą: przedstawiać krajobrazy, pomniki przyrody, zabytki, obiekty zlokalizowane na terenie Gminy, lokalną kulturę/folklor oraz „życie codzienne” z życia Gminy Ostrów.

3. Prace przedstawiające elementy flory i fauny powinny mieć bezpośredni związek z pejzażem Gminy.

Uczestnicy konkursu

1. W konkursie może brać udział każda osoba zameldowana na terenie Gminy Ostrów.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie były wcześniej publikowane.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a). Dostarczenie zdjęć konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie konkursu;

b). Dostarczenie, wraz ze zdjęciami, wypełnionej karty zgłoszenia prac na konkurs, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu;

2. Poprzez zgłoszenie zdjęć i przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a). Zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Gminy Ostrów w obiektywie” i wyraża zgodę na warunki
w nim zawarte;

b). Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego do celów związanych z przeprowadzeniem tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami);

c). Jest autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych prac konkursowych oraz że prace te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

d). Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac konkursowych na: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjnopromocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce 30-122 Kamionka 69 tel. 172233134 do 29.10.2018r.

 

Ocena prac konkursowych

1. W celu oceny prac konkursowych Organizator konkursu powołuje jury konkursowe.

2. W skład jury konkursowego wejdzie profesjonalny fotograf.

3. Decyzje Jury konkursowego są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 12.11.2018 roku na stronie internetowej Organizatora www.gckis.gminaostrow.eu i facebooku

2. Wyniki konkursu i nadesłane zdjęcia zostaną przedstawione na wystawie. Autorzy zwycięskich zdjęć zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

Wymagania, jakim powinny odpowiadać zgłoszone do konkursu zdjęcia

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 zdjęć w formacie 13´18. Dopuszczane się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne.

Technika zdjęć dowolna.

3. Każde zgłoszone zdjęcie musi być wykonane na terenie Gminy Ostrów i musi mieć jednoznaczny z nią związek.

4. Każde zdjęcie musi mieć swój unikalny tytuł, który znajdzie się zarówno w opisie oraz na karcie informacyjnej.

* Jeżeli na fotografii będzie wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię powinien dołączyć pisemne oświadczenie tej osoby, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku.

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie
z/s w Kamionce, Kamionka 69, 39-122 Kamionka.

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,
Kamionka 69, 39-122 Kamionka jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi .
W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody lub w celu wykonania wcześniej zawartej umowy, a także
w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy .

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia danych.

6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do dostępu do swoich danych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych może wynikać z przepisu prawa, ale podstawą do przetwarzania danych osobowych może być także wyrażona przez Panią/Pana zgoda w postaci oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację określonego celu przetwarzania.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jadwiga Łomnicka
………..………………………………………….
(administrator danych osobowych)

[1] art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

[1] art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KONKURS WIELKANOCNY- ROZSTRZYGNIĘTY

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce ogłosiło konkurs na „Wielkanocną pisankę”. Do dnia 19 marca można było składać prace konkursowe, a następnie oglądać je na wystawie w sali GCKiS w Kamionce.

Otrzymaliśmy łącznie 223 prace w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum. Wykonali oni piękne pisanki w różnym formacie i ciekawymi technikami. Prace budziły wiele podziwu.

Komisja w składzie:

Katarzyna Borys – plastyk z Centrum Kultury w Ropczycach

Ewa Świętoń-Zima – plastyk z DPS w Rudzie

Jadwiga Łomnicka - p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce

przyznając miejsca, brała pod uwagę oryginalność, staranność oraz samodzielność w tworzeniu dzieła. Komisja oceniająca pisanki miała naprawdę wiele pracy, a wybór nie był prosty.

I gr. wiekowa: przedszkola, klasy „O”

1.Mieszko Fic - Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

2. Julia Wójcik - Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

2. Franciszek Kobos- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece

3. Lena Pawełek- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece / filia Zdżary

3. Kamila Szerszeń- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

Wyróżnienie:

 1. Piotr Róg- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
 2. Igor Szpara- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
 3. Faustyna Orzech - Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

II gr. wiekowa: klasy I – III

1. Izabela Baran- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece

2. Norbert Marć - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej

3. Nikodem Rusin- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

3. Piotr Bieszcz- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej

Wyróżnienie:

 1. Alan Ożóg- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
 2. Magdalena Bachórz- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
 3. Klaudia Ciskał- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece / filia Zdżary
 4. Kamil Ożóg- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

III gr. wiekowa: klasy IV – VI

1. Marcelina Dłużeń- Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce

1. Justyna Jezuit- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

2. Maja Popielarz- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

2. Piotr Kozioł - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej

3. Milena Stręk-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie

3. Aleksandra Róg- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

Wyróżnienie:

 1. Natalia Kłusek- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
 2. Weronika Fortkowska- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

IV gr. wiekowa: klasy VII- gimnazjum

1. Patrycja Perlik- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece

1.  Antoni Popielarz- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

2. Kamila Fryz- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie

3.Joanna Szczepanek- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej

Wyróżnienie:

 1. Anna Ciepiela- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Dożynki Gminne - Ostrów 2017

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 rolnicy wraz zaproszonymi gośćmi dziękowali za udane plony  podczas "Dożynek Gminnych - Ostrów 2017". Nie obyło się bez pięknych wieńców dożynkowych, ciekawego programu artystycznego i innych atrakcji przygotowanych dla wszystkich zgromadzonych na tym święcie. Pierwszych punktem dożynek uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrowie, gdzie odbyło się nabożeństwo dziękczynne za zebrane plony. Ks. Józef Rusnarczyk poświęcił wszystkie wieńce dożynkowe a starostowie dożynek wręczyli mu bochen chleba upieczony z ziarna zebranego w bieżącym roku. W tym roku zaszczytna funkcja starostów dożynek przypadła Bożenie Malikowskiej z Ocieki oraz Lesławowi Burczy z Ostrowa.

Po mszy świętej orszakiem dożynkowym na czele z orkiestrą dętą, mażoretkami  i grupami wieńcowymi wraz z zaproszonymi gośćmi udano się na kompleks sportowy w Ostrowie, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości.

Warto dodać, że wśród gości, którzy przybyli na uroczystość był m.in.: Poseł na Sejm RP - Kazimierz Moskal, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jednocześnie pracownik IPN w Rzeszowie - dr Jacek Magdoń, Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego - Witold Darłak. Oprócz tego byli również przedstawiciele sąsiednich gmin oraz inni zaproszeni goście. Wszystkich przywitał Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie - Józef Bajor a następnie głos zabrał p.o. Wójta Gminy Ostrów - Grzegorz Ożóg, który w swoim przemówieniu podkreślił jak ważną rolę ogrywają rolnicy i podziękował im za ich wielki trud.

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie i wyróżnienie rolników, którzy wyróżniają się w naszej gminie m.in. wielkością swoich gospodarstw. Jako pierwsze zostało wręczone odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które jest nadawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspomniane odznaczenie otrzymała Jadwiga Jemioło z Woli Ocieckiej, Urszula Rokosz ze Zdżar oraz Marek Barszcz ze Skrzyszowa. Następnie zostały wręczone Medale Świętego Izydora Oracza dla zasłużonych rolników z Gminy Ostrów. Wyróżnienia te otrzymali: Marek Barszcz (Skrzyszów), Lesław Burczy (Ostrów), Jacek Cukla (Wola Ociecka), Jemioło Jadwiga (Wola Ociecka), Robert Gawryś (Wola Ociecka), Stanisław Glinka (Kozodrza), Krzysztof Koziński (Kozodrza), Krzysztof Myszkowski (Ocieka), Bogdan Turczyn (Ocieka) oraz Grzegorz Potwora (Borek Mały).

Następnie Dyrektor GCKiS w Kamionce - Przemysław Łagowski rozpoczął prezentację wieńców dożynkowych podczas której każda z grup miała ze sobą chleby, którymi obdarowywała zaproszonych gości. Wieńce dożynkowe w tym roku zostały przygotowane przez sołectwa: Borek Mały, Kozodrza, Kamionka (dwa wieńce), Ocieka, Wola Ociecka, Ostrów, Skrzyszów(dwa wieńce) i Zdżary.

Podczas dożynek można było również zobaczyć prezentacje  połączoną z degustacją wyrobów Koła Łowieckiego "Cietrzew" oraz "Bażant" a dzieci mogły skorzystać z m.in. dmuchańców i programu artystycznego specjalnie dla nich przygotowanego.  Po części oficjalnej dla wszystkich zgromadzonych był koncert zespołu "Pozytywnie Nakręceni" a wieczorem odbyła się zabawa dożynkowa.

Mateusz Surman

realizacja: StudioPixel.eu